Välj en sida

Spotpriset på el är idag ovanligt högt jämfört med ett normalår. Det beror på flera samverkande faktorer som påverkar balansen mellan tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Dagens spotpris är det pris som elbolagen betalar för el på den nordiska elbörsen Nord Pool för leverans nästkommande dag. Elpriset varierar kraftigt under dygnet beroende på efterfrågan. Under natten och helger är spotpriset ofta väldigt lågt eftersom efterfrågan då är låg. Men under morgon och kväll när hushåll och företag använder mycket el går priset upp. Spotpris idag är högt under större delen av dygnet.

Låg vindkraftsproduktion pressar upp priset

En bidragande orsak till det höga spotpriset är att vindkraftsproduktionen i Norden för närvarande är ovanligt låg. Det beror på att det råder väderförhållanden med lite vind. När vindkraften inte producerar tillräckligt måste annan elproduktion fylla ut för att matcha efterfrågan, vilket driver upp elpriset. Vindkraft står normalt för en betydande del av elproduktionen i Norden. Men produktionen varierar kraftigt med vädret. När vinden mojnar kan priset på elmarknaden öka markant eftersom dyrare produktionskällor då måste sättas in för att täcka behovet.

Hög efterfrågan i kombination med låg tillgång

Ytterligare en faktor som bidrar till de höga elpriserna är att efterfrågan på el är stor samtidigt som tillgången är begränsad. Kylan som råder medför ökad elanvändning för uppvärmning av bostäder och lokaler. Dessutom exporterar Sverige för närvarande mindre el till grannländerna än vanligt på grund av revisionsarbeten i kärnkraftverken. Importen av el från kontinenten är också låg. Detta leder till ökad efterfrågan samtidigt som tillgången inom Norden är lägre.

Andra faktorer som påverkar spotpriset

Flera andra faktorer spelar också in i prissättningen av el på marknaden. Bland annat har priset på utsläppsrätter ökat kraftigt på senare tid vilket slår igenom på elpriset. Även bränslepriserna påverkar. Dessutom finns en viss spekulation och osäkerhet på marknaden som kan förstärka svängningarna i elpriset. När tillgången är knapp blir handeln på elbörsen mer nervös.

Spotpris idag väntas fortsatt högt

Prognosen framåt är att spotpriset på el sannolikt kommer att förbli högt de närmaste dagarna. Orsakerna till de höga priserna ser inte ut att avta inom den närmaste tiden. Väderprognoserna visar fortsatt låg vind, vilket innebär att vindkraftsproduktionen troligen kommer vara fortsatt blygsam. Även temperaturen ser ut att hålla sig låg vilket ökar behovet av el för uppvärmning. Så länge dessa faktorer består kommer spotpriset på elmarknaden med stor sannolikhet att ligga kvar på en hög nivå. Först när vinden vänder och temperaturen stiger kan vi förvänta oss ett lägre spotpris igen.